Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  27.03.2015р. зміна складу посадових осіб емітента


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Журавель Г.С.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

25.03.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

35985756

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.03.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№59 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

27.03.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

pravozahist_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

27.03.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.03.2015

припинено повноваження

Член (Голова) Наглядової ради

Фiлiпська Олена Вiкторiвна

АЕ №370919
29.11.1996 1ВМ Павлоградського МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 24.03.2015р. прийнято наступнi рiшення:
- 1. У зв’язку iз поданням членом Наглядової Ради Пашковою О.Л. заяви про дострокове припинення її повноважень, вiдкликати з 24.03.2015р. Наглядову Раду у попередньому складi: Член (Голова) Наглядової Ради Фiлiпська Олена Вiкторiвна (паспорт серiї АЕ №370919, виданий 1ВМ Павлоградського МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 29.11.1996р.). Перебувала на данiй посадi з дати останнього обрання 1р. 1мiсяць.
Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

24.03.2015

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Ор’єва Юлiя Олегiвна

АК №967032
27.06.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 24.03.2015р. прийнято наступнi рiшення:
1. У зв’язку iз поданням членом Наглядової Ради Пашковою О.Л. заяви про дострокове припинення її повноважень, вiдкликати з 24.03.2015р. Наглядову Раду у попередньому складi: Член Наглядової Ради Ор’єва Юлiя Олегiвна (паспорт серiї АК №967032, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.06.2000р.).
Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

24.03.2015

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Пашкова Людмила Леонiдiвна

АК №335016
27.08.1998 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 24.03.2015р. прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням членом Наглядової Ради Пашковою О.Л. заяви про дострокове припинення її повноважень, вiдкликати з 24.03.2015р. Наглядову Раду у попередньому складi: Член Наглядової Ради Пашкова Людмила Леонiдiвна (паспорт серiї АК №335016, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.08.1998р.). Перебувала на данiй посадi з дати останнього обрання 1р. 1мiсяць.
Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

24.03.2015

обрано

Член Наглядової ради

Фiлiпська Олена Вiкторiвна

АЕ №370919
29.11.1996 1ВМ Павлоградського МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 24.03.2015р. прийнято наступнi рiшення:2. Обрати строком на 3 роки Наглядову Раду у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової Ради Фiлiпська Олена Вiкторiвна (паспорт серiї АЕ №370919, виданий 1ВМ Павлоградського МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 29.11.1996р.). Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади керiвника вiддiлу фiнансової звiтностi та аналiзу ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», начальника фiнансового вiддiлу ПАТ «ФБ «Перспектива». Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

24.03.2015

обрано

Член Наглядової ради

Ор’єва Юлiя Олегiвна

АК №967032
27.06.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 24.03.2015р. прийнято наступнi рiшення:
2. Обрати строком на 3 роки Наглядову Раду у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової Ради Ор’єва Юлiя Олегiвна (паспорт серiї АК №967032, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.06.2000р.). Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ «ЮС», директора ТОВ «Центральний Брокер».
Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

24.03.2015

обрано

Член Наглядової ради

Дадак Оксана Олександрiвна

АМ №760526
19.04.2002 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 24.03.2015р. прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на 3 роки Наглядову Раду у кiлькостi трьох осiб Член Наглядової Ради Дадак Оксана Олександрiвна (паспорт серiї АМ №760526, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 19.04.2002р.). Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади провiдного економiста вiддiлу оцiнки застав iндивiдуального бiзнесу ПАТ «Хоум Кредит Банк», провiдного фахiвця вiддiлу кредитної адмiнiстрацiї Кредитно-фiнансового управлiння, провiдного юристконсульта ПАТ «Банк Кредит Днiпро», юрист юридичного вiддiлу Асоцiацiя «УФТ».Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

24.03.2015

обрано

Голова Наглядової Ради

Фiлiпська Олена Вiкторiвна

АЕ №370919
29.11.1996 1ВМ Павлоградського МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Фiлiпську О.В. вiдповiдно до Протоколу Наглядової ради вiд 24.03.2015р. обрано Головою Наглядової ради. Фiлiпська Олена Вiкторiвна (паспорт серiї АЕ №370919, виданий 1ВМ Павлоградського МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 29.11.1996р.). Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади керiвника вiддiлу фiнансової звiтностi та аналiзу ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», начальника фiнансового вiддiлу ПАТ «ФБ «Перспектива». Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

24.03.2015

припинено повноваження

Ревiзор

Кравчук Яна Валерiївна

АЕ №567114
01.04.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 24.03.2015р. прийнято наступнi рiшення: 3. У зв’язку iз закiнченням термiну повноважень припинити повноваження Ревiзора Кравчук Яни Валерiївни (паспорт серiї АЕ №567114 виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 01.04.1997р.). Перебувала на данiй посадi 3 роки. Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

24.03.2015

обрано

Ревiзор

Сапунов Сергiй Володимирович

ЕР №123449
08.12.2003 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 24.03.2015р. прийнято наступнi рiшення: 4. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати на посаду Ревiзора Товариства строком на три роки Сапунова Сергiя Володимировича (паспорт серiї ЕР №123449 виданий Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi 08.12.2003р.). Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади iнженера з комп’ютерних систем вiддiлу iнформацiйних технологiй ПАТ «ФБ «Перспектива». Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 

ProEmitent.INFO